Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+
Soutěž "Odměny za proměny": Přečtěte si pravidla

Úplná pravidla soutěže "Odměny za proměny" augmentace prsou

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o augmentaci nebo modelaci prsou (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn, a to pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je: Programmatic Media s.r.o., Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 04225431, DIČ: CZ04225431 („organizátor“). Zadavatelem soutěže je: Perfect Clinic s.r.o., Kartouzská 3274/10, 150 00, Praha 5 - Smíchov, IČ 26865831 („zadavatel“).

I. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 06.10. do 30.12 2022 včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. VÝHRA V SOUTĚŽI

 1. Hlavní výhrou v soutěži je voucher na 5000 Kč na dermatologii na klinice plastické chirurgie Perfect Clinic s.r.o.
 2. Výherkyně bude losována ze všech účastnic soutěže 1x měsíčně.
 3. Vedlejší výhrou je 15% kupon který platí na veškerý sortiment na webu Lipoelastc.cz s vyjímkou,Teoxane boxu,pro každou účastnici, která do soutěže zašle fotku.
 4. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
 5. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 6. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

III. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE

1. Účastnicí soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže odesláním fotografie proměny augmentace prsou nebo modelace prsou na instagramovém profilu @perfectcliniccz, označí jaký lékař/ka jí augmentaci či modelaci vykonal/a a která souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastnice", "účastnice soutěže" nebo "soutěžící").

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi či zadavateli.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastnice soutěže bude vyloučena v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některé z účastnic či jiné osoby, která dopomohla dané účastnici k získání výhry.

IV. MECHANISMUS SOUTĚŽE

1. K zapojení do soutěže je nutné zaslat foto proměny augmentace nebo modelace prsou na instagramový profil @ perfectcliniccz a sdělit, jaký lékař/ka ji augmentaci či modelaci vykonal/a.

2. Splněním výše uvedené podmínky v době konání soutěže se stáváte soutěžící a souhlasí s podmínkami konání soutěže

3. Každá soutěžící, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže, získá voucher na 15% slevu na veškerý sortiment značky Lipoelastic na webu lipoelastic.cz s vyjímkou Teoxane boxu.

4. Ze všech soutěžících, které se zapojí do soutěže, bude každý měsíc vylosována 1 výherkyně, která obdrží voucher na 5000 Kč na dermatologii.

5. Slevové kupony budou výherkyním odeslány pomocí soukromé zprávy z instagramového profilu @perfectcliniccz.Vouchery na 5.000kč budou výherkyním odesílány na e-mailovou adresu uvedenou soutěžící.

V. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM

1. Soutěžící svou účastí v soutěži dává zadavateli a organizátorovi souhlas:

 1. se zveřejnění jejich fotografií k propagaci zadavatele na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech.
 2. Souhlas se uděluje bezplatně na dobu 5 let. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, v takovém případě ale ztrácí nárok na výhru. Bude-li souhlas bez závažného důvodu odvolán po předání výhry, odpovídá soutěžící za škodu, kterou tím zadavateli a spolupracujícím společnostem způsobí.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Správcem osobních údajů soutěžících je zadavatel soutěže.
 3. Účastí v soutěži dává soutěžící správci souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů, zejména jména, příjmení a fotografií za účelem vyhodnocení soutěže.
 4. Souhlas se uděluje na dobu trvání soutěže.
 5. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů, kterými jsou organizátor soutěže a zadavatel soutěže.
 6. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese zadavatele odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 7. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže Programmatic Media s.r.o. na adrese Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha nebo e-mailu gdpr@mmmedia.cz nebo na zadavatele soutěže Perfect Clinic s.r.o., Kartouzská 3274/10, 150 00, Praha 5 - Smíchov.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel jsou zároveň oprávněni soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách zadavatele.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejněním na webových stránkách zadavatele. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 3. Organizátor ani zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 4. Organizátor a zadavatel si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností instagramového účtu, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.
 8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 06.10.2022