Praha

Plastická chirurgie

+420 273 038 900

Estetická dermatologie

+420 225 379 110

Brno

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 513 033 763

Liberec

Plastická chirurgie & estetická dermatologie

+420 605 201 155

+

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Perfect Clinic s.r.o., IČ: 26865831, se sídlem Kartouzská 3274/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 a a Perfect Clinic Dermatology a.s., se sídlem Kartouzská 3274/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 05139279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21587 (dále jen “Správci”).

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Správce Vás, jakožto subjekt údajů, tímto informuje o následujících kontaktních údajích:

 1. správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše,

 2. správce je možné kontaktovat písemně na emailové adrese info@perfectclinic.cz

 3. správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 273 038 914

2. Souhlas subjektu údajů

Zaškrtnutím políčka na předchozí stránce nám, jakožto subjekt údajů, udělujete svůj výslovný, svobodný a informovaný souhlas zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR v rozsahu a k účelům uvedeným níže.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. jméno (přezdívka);

 2. email;

 3. obsah Vámi položeného dotazu v online poradně Správce.

4. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené v bodu 3 bude Správce zpracovávat za těmito účely:

 1. zaslání informačního emailu, jakmile lékař v poradně odpoví;

 2. zaslání odpovědi na položený dotaz subjektu údajů přímo do emailu.

5. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu 3 je Váš souhlas.

6. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytovány následujícím kategoriím příjemců Osobních údajů:

 1. zaměstnancům a vedoucím pracovníkům Správce v rámci výkonu jejich pracovních povinností;

 2. lékařům dodavatelům pracující na základě Smlouvy o poskytování služeb pro Správce;

 3. dodavatelům marketingové a PR agendy Správce;

 4. dodavatelům IT a hostingových služeb Správce na základě nahodilého přístupu;

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Aktuální seznam zpracovatelů Vám Správce poskytne na vyžádaní bez zbytečného odkladu oproti žádosti podané Správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše

Správce Vaše osobní údaje nepředává do zahraničí ani mezinárodní organizaci.

7. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho udělení (dále jen „Doba zpracování“).

Po uplynutí Doby zpracování budete informován/a o možnosti udělení nového souhlasu s dodatečným zpracováním. Nebudete-li o této možnost informován/a, nebo nebude-li dodatečný souhlas udělen, zajistí Správce řádný výmaz Vašich osobních údajů.

8. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. právo kdykoliv tento souhlas odvolat,

 2. právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům,

 3. právo požadovat od nás informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů;

 4. právo na opravu Vašich osobních údajů,

 5. právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů,

 6. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

  1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,

  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

  3. jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.,

 7. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlas,

 8. právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi,

 9. právo požadovat od nás informace ohledně předávání Vašich osobních údajů třetím stranám,

 10. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 11. právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu (účely zpracování jsou uvedeny v bodu 4), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu 1. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a, a že souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu a způsobem uvedeným výše.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Za účelem odvolání souhlasu je možné Správce kontaktovat jakýmkoliv způsobem uvedeným v bodu 1. odst. 3 výše.